projekty

Rekonštrukcia Domu nádeje

V máji 2021 sa zahájila rekonštrukcia strechy a interiéru Domu nádeje. Po realizácii projektu môžeme skonštatovať, že bol najvyšší čas strechu zrekonštruovať. Počas odstraňovania pôvodnej krytiny bolo potrebné vymeniť aj časť nahnilého krovu a strešných lát v niektorých častiach strechy. Strecha sa prekryla paropriepustnou fóliou, kontralatami a latami, na ktoré bola upevnená nová plechová krytina. Taktiež boli osadené nové odkvapové háky, žľaby, zvody, snehozábrany a lemy. V interiéri sa styrodurom vyplnil priestor po okienkach, následne sa stena napenetrovala. Podklad sme spevnili sieťkou, lepidlom a vnútornou omietkou. Vymaľovaný bol aj celý interiér.

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí finančne prispeli k dobrovoľnej zbierke a tiež tým, ktorí prispievali ešte počas stavebných prác. Keďže vyzbierané prostriedky vystačili na pokrytie nákupu potrebného materiálu, bolo potrebné práce vykonať svojpomocne. Veľká vďaka patrí občanom, ktorí bez odmeny pomáhali pri realizácii samotných ťažkých prác na Dome nádeje, ktorý je nevyhnutnou súčasťou našej obce, ale tiež niekedy v budúcnosti potrebou každého z nás. Ďakujeme za finančné príspevky hlavne tým ľuďom, o ktorých vieme, že majú ťažkú finančnú situáciu a predsa prispeli, aj z toho mála čo majú. Pred všetkými darcami sa skláňame a patrí Vám veľké ĎAKUJEME. Poslanci OZ a starostka obce.