PROJEKTY

Rekonštrukcia priestorov obecného úradu a sociálnych zariadení

(donor: MF SR, 2007)

——————————————————————————————————————-

Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach združenia Región „Tatry“

(vydanie publikácie – donor: MVa RR SR, 2009)

——————————————————————————————————————-

Vytvorme si kultúrny priestor pre naše tradície – Rekonštrukcia priestoru KD a sociálnych zariadení

(donor: PPA)

——————————————————————————————————————-

Kultúrne pamiatky a turistické atrakcie v členských mestách a obciach združenia región „Tatry“

——————————————————————————————————————-

Zelený Euroregión „Tatry“ – osadenie informačných tabúľ a lavičiek

——————————————————————————————————————

Drevený košiar – Nadácia Orange

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.

Partneri: Nadácia Orange, Regionálne rozvojové partnerstvo, Obec Brutovce, OZ Spiš

Obec Brutovce je malebnou obcou, ktorej bohatstvom je unikátne prírodné okolie – horské lúky, pasienky, z ktorých sa každodenne ozývajú zvonce pasúceho sa dobytka a oviec. Obec samotná je zaujímavá najmä pre zachovalé drevenice. V minulom období sa obec začala pretvárať – pribudli cestné komunikácie, moderné domy a stavby, ktoré však už nemajú žiadne prvky jedinečnej ľudovej architektúry. Horský cestný prechod cez obec už nie je pre prechádzajúcich natoľko zaujímavý, aby dokázali oceniť jej stále zjavnú rázovitosť.

Oddychová zóna – Drevený košiar a jeho prevedenie (t.j. výtvarné prvky a prírodne materiály) budú prinavrátením sa k ľudovej architektúre a symbolicky budú poukazovať na tradičné pastierstvo, tak typické pre tento kraj. Na mieste plánovanej oddychovej zóny sa nachádza priestranstvo, ktoré pripomína malý park. Tri betónové lavičky, nefunkčná prevažovačka však nepriťahujú ani deti ani dospelých a miesto tak ostáva prázdne a neživé. Miestni obyvatelia však tvoria silnú komunitu a tak sa radi združujú a participujú na spoločných aktivitách, nevynímajúc trávenie voľného času. V obci však takéto miesto na združovanie a stretávanie sa nie je a teda atraktívna oddychová zóna je bezpochyby potrebou.

Ciele:

1) Vytvoriť oddychovú zónu v obci Brutovce tradičným spôsobom netradične, t.j.
vytvoriť živý neživý drevený košiar.
2) Prezentovať pastierske piesne.
3) Prezentovať obec Brutovce a jeho charakter

Cieľové skupiny:

1) deti a mládež z obce Brutovce – pre detské a športové hry, trávenie voľného
času
2) dospelí obyvatelia obce Brutovce – pre oddych a stretávanie sa
3) turisti a chatári – pre oddych
4) pútnici

Projektový team:
Mgr. Lenka Smetanková
Mgr. Paula Tomanková
Jozef Komara, starosta

Odborní garanti:
Mgr. Ondrej Poduška
PaedDr. Michal Smetanka

Oddychová zóna – Drevený košiar – bude lokalizovaná v obci Brutovce – obci nachádzajúcej sa v Levočských vrchoch. Táto obec je horským priechodom a zároveň deliacou líniou medzi Šarišom a Spišom. Okrem motorizovaných návštevníkov obcou prechádzajú cyklisti a turisti a v čase Levočského odpustu aj pútnici z obcí a miest Šariša (Krivany, Lipany, Sabinov, Prešov, atď) smerujúci na Mariánsku horu v Levoči. Oddychová zóna sa navyše nachádza pri prístupovej poľnej ceste do časti obce Pod Skalou, ktorá bola dlhé roky neobývaná. V súčasnosti ju začali revitalizovať členovia RRP (drevenice, muranice, stodoly, chov koní) a tak oddychová zóna Drevený košiar bude dopĺňať atmosféru vidieckeho prostredia tohto typu.

Silné stránky:
– silná komunita ľudí, dobré susedské vzťahy, súdržnosť
– atraktívnosť prostredia
– rázovitosť prostredia
– unikátne prírodné prostredie
– pretrvávajúci tradičný spôsob života, hospodárenia
– miesto zaujímavé pre zaujímavých ľudí (napr. členovia Nadácie Milana
Šimečku)
– pútnicky priechod

Slabé stránky:
– slabý potenciál pre pracovné príležitosti
– neochota mladých miestnych ľudí žiť v obci

OZNAM - ZMENA CP