projekty

Spevnenie odstavnej plochy pri cintoríne

Realizácia projektu „Spevnenie odstavnej plochy pri miestnom cintoríne“ prebehla v termíne od 15.02.2023 do 27.06.2023. Po prípravnej časti projektu a výbere zhotoviteľa vyhodnotením cenových ponúk sa na základe objednávky č. 082023 dňa 20.06.2023 pristúpilo k samotnej realizácii stavebných prác na pozemku parcely E-KN 627/2, LV 572, v k.ú. Brutovce, ktorý je v dlhodobom prenájme obce Brutovce.

Cieľom projektu bolo zatraktívnenie verejného priestranstva – spevnenie odstavnej plochy pri miestnom cintoríne v Brutovciach. Spevnenie odstavnej plochy o celkovej rozlohe cca 130 m2 so zachovaním prirodzeného absorbovania dažďovej a povrchovej vody bolo realizované aplikovaním vodo priepustného povrchu – betónových zatrávňovacích tvárnic 60/40/8 cm. Odstavná plocha pre 10 vozidiel je lemovaná obrubníkmi 100/8/25 cm, vo vstupnej časti nájazdovými obrubníkmi 100/15/25 so skosením, uloženými na ležato.

Stavebné práce pozostávali z odstránenia zeminy a zrovnania terénu, osadenia obrubníkov do betónu, násypu, zrovnania a zhutnenia vrstvy štrku hrubšej frakcie a následne vrstvy štrku drobnej frakcie, pokládky betónových zatrávňovacích tvárnic a vyplnenia zatrávňovacích tvárnic štrkom drobnej frakcie. Vyplnenie zatrávňovacích tvárnic kamenivom, úprava okolitého terénu, výsev trávy a drobné dokončovacie práce boli zrealizované pracovníkmi Obecného úradu a členmi DHZ Brutovce.

Celková suma vynaložených finančných prostriedkov na projekt predstavuje spolu 8.244,27 €, pričom pozostáva z dotácie PSK vo výške 4.000 € a spolufinancovania obce Brutovce v hodnote 4.244,27 €. Na mieste realizácie projektu bola osadená informačná tabuľa s textom: „Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 4.000,00 €“. Verejnosť je o realizácii projektu informovaná aj prostredníctvom úradnej tabule a webovej stránky obce. Realizáciou projektu sa odstránil dlhodobý problém nekoordinovaného odstavovania áut v okolí cintorína počas pohrebných aktov či návštevy cintorína. Taktiež sa eliminoval problém ubúdania trávnatých plôch a vznik neestetického rozbahneného priestranstva hlavne v daždivom jarnom a jesennom období. Výstupom projektu vznikla verejne prístupná, nespoplatnená spevnená odstavná plocha pre potreby obyvateľov obce a návštevníkov cintorína a napomohlo sa estetickému rozvoju územia v tejto lokalite.