ÚRADNÁ TABUĽA

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 18.11.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozpočet 2020 PRÍJMY – rekapitulácia – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 18.11.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozpočet 2020 VÝDAVKY – rekapitulácia – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 18.11.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2019 – informácia

Dátum vyvesenia: 07.10.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pokyny pre chovateľov hospodárskych zvierat

Dátum vyvesenia: 30.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Brutovce

Dátum vyvesenia: 16.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.1/2019 Územného plánu obce Bijacovce – oznámenie o prerokovaní a žiadosť o stanovisko

Dátum vyvesenia: 16.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ďakovná listina

Dátum vyvesenia: 10.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na predkladanie ponúk k projektu „Odvodnenie domov a ulíc v obci“ – výkopové práce

Dátum vyvesenia: 02.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na predkladanie ponúk k projektu „Odvodnenie domov a ulíc v obci“ – materiál

Dátum vyvesenia: 02.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia: 03.06.2019
Prílohy: zápisnica
——————————————————————————————————————–

verečný účet obce za rok 2018

Dátum vyvesenia: 15.05.2019
Prílohy: záverečný účet 2018, príloha
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia: 02.05.2019
Prílohy: oznámenie výrub 2
——————————————————————————————————————–

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
vytriedenie KO
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia:
Prílohy: oznámenie výrub

——————————————————————————————————————–

VOĽBY DO NRSR 2020