ÚRADNÁ TABUĽA

Brutovské leto s Drišľakom – Pozvánka

Dátum vyvesenia: 17.07.2024

…………………………………………………………………………………………..

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie návrhu „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Levočské vrchy na roky 2024 – 2053“

Dátum vyvesenia: 12.07.2024

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SAD Poprad a.s., MIMORIADNY OZNAM

Dátum vyvesenia: 03.07.2024

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE – rekonštrukcia mostného objektu č. M3759 (III/3216-003) na ceste III/3216

Dátum vyvesenia: 24.06.2024

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Dátum vyvesenia: 17.06.2024

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2024 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Dátum vyvesenia: 10.06.2024

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výkup papiera, použitých jedlých rastlinných olejov a tukov

Dátum vyvesenia: 07.06.2024

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JÁNSKE OHNE NAD BRUTOVCAMI – Pozvánka

Dátum vyvesenia: 28.05.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JUNIÁLES A DEŇ DETÍ 2024 – Pozvánka

Dátum vyvesenia: 27.05.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“

Dátum vyvesenia: 27.05.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Záverečný účet Obce Brutovce za rok 2023 – Návrh

Dátum vyvesenia: 27.05.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 27.05.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Individuálna výročná správa Obce Brutovce za rok 2023

Dátum vyvesenia: 20.05.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 – 2025“

Dátum vyvesenia: 29.04.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“

Dátum vyvesenia: 29.04.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zber nefunkčných elektrospotrebičov v Brutovciach 08.03.2024 o 8:30 hod.

Dátum vyvesenia: 01.03.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady 2024

Dátum vyvesenia: 22.02.2024

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Dátum vyvesenia: 22.01.2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Dátum vyvesenia: 04.12.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 27.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ Obce Brutovce č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum vyvesenia: 20.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozpočet obce na roky 2024 až 2026 – návrh

Dátum vyvesenia: 20.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozor na požiare cez vykurovaciu sezónu

Dátum vyvesenia: 10.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka – Október, mesiac úcty k starším

Dátum vyvesenia: 12.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zber nefunkčných elektrospotrebičov v Brutovciach 13.10.2023 o 8:00 hod.

Dátum vyvesenia: 06.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente: „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Tichý Potok“

Dátum vyvesenia: 25.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Dátum vyvesenia: 20.06.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Dátum vyvesenia: 18.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 2030“

Dátum vyvesenia: 07.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

Dátum vyvesenia: 07.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027) výhľadovo do roku 2030“

Dátum vyvesenia: 17.07.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Záverečný účet obce Brutovce za rok 2022

Dátum vyvesenia: 16.06.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Dátum vyvesenia: 14.06.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2023 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Dátum vyvesenia: 12.06.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 31.05.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach, ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2023 o 19:00 hod. v obecnej knižnici

Dátum vyvesenia: 20.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dátum vyvesenia: 20.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM – Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad

Dátum vyvesenia: 20.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Infolinka pre hlásenie problémov v autobusovej doprave

Dátum vyvesenia: 16.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady 2023

Dátum vyvesenia: 23.02.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozpočet obce na roky 2023 až 2025

Dátum vyvesenia: 09.12.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach, ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2022 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Dátum vyvesenia: 06.12.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 28.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozpočet obce na roky 2023 až 2025 – Návrh

Dátum vyvesenia: 21.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dodatok č.1/2022 (Návrh) k Všeobecne záväznému nariadeniu /VZN/ Obce Brutovce č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum vyvesenia: 21.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2022 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Dátum vyvesenia: 16.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REFERENDUM 2023

Dátum vyvesenia: 07.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Dátum vyvesenia: 29.10.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zber použitého oleja

Dátum vyvesenia: 27.10.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN formou verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia: 19.10.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.3 ÚPN O Nižný Slavkov“

Dátum vyvesenia: 05.09.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Dátum vyvesenia: 04.07.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verejná vyhláška

Dátum vyvesenia: 06.06.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brutovce č. 3/2022 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Brutovce – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 23.05.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brutovce č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 23.05.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 11.05.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dátum vyvesenia: 11.05.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Záverečný účet obce za rok 2021 – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 11.05.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2022

Dátum vyvesenia: 28.03.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verejná vyhláška – zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov – Pozvánka

Dátum vyvesenia: 28.03.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach

Dátum vyvesenia: 24.03.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Všeobecne záväzné nariadenie /2015/ o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 17.01.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 30.11.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

Rozpočet obce 2022 /návrh/ – príjmy

Rozpočet obce 2022 /návrh/ výdavky

Dátum vyvesenia: 15.11.2021
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach

Dátum vyvesenia: 27.09.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktuálne organizačné informácie týkajúce sa návštevy sv. Otca Františka v Prešove

Dátum vyvesenia: 10.09.2021

Ďalšie doplňujúce informácie nájdete aj na stránkach: 

www.navstevapapeza.sk/sk/presov

www.presov.sk/navsteva-papeza-v-presove.html

www.idsvychod.sk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Levoča

Dátum vyvesenia: 21.06.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 17.06.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Dátum vyvesenia: 17.05.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Záverečný účet obce za rok 2020

Dátum vyvesenia: 05.05.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky k projektu: „Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Brutovce“

Dátum vyvesenia: 18.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Nižný Slavkov

Dátum vyvesenia: 18.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov !

Dátum vyvesenia: 15.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021

Dátum vyvesenia: 04.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brutovce – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 01.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Dátum vyvesenia: 08.02.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Návrat do škôl 2021

Dátum vyvesenia: 03.02.2021

aktualizovaný k 08.02.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ekonomicky oprávnené náklady – opatrovateľská služba za kalendárny rok 2020

Dátum vyvesenia: 03.02.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozpočet obce na rok 2021

Rozpočet obce 2021 – príjmy

Rozpočet obce 2021 výdavky

Dátum vyvesenia: 07.12.2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brutovce na I. polrok 2021

Dátum vyvesenia: 26.11.2020