ÚRADNÁ TABUĽA

Rozpočet obce na rok 2021

Rozpočet obce 2021 – príjmy

Rozpočet obce 2021 – výdavky

Dátum vyvesenia: 07.12.2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brutovce na I. polrok 2021

Dátum vyvesenia: 26.11.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zverejnenie návrhu rozpočtu pre rok 2021

Návrh rozpočtu – príjmy
Návrh rozpočtu – výdavky

Dátum vyvesenia: 11.11.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informácie pre občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných

-> TLAČIVO – registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

-> Žiadosť o súčinnosť pri informovaní občanov – Povinná registrácia chovov ošípaných v súvislosti s výskytom AMO v SR .pdf

-> SVPS SR usmernenie 0223-2019-222 .pdf

-> SVPS SR list 3617-2020-220 .pdf

-> Informačné letáky AMO .pdf

-> AMO – ODPORÚČANIE 7286-2020-100 .pdf

Dátum vyvesenia: 13.10.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Povolenie zmeny stavby RD na rekreačný dom Vyhláška

Dátum vyvesenia: 30.10.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 12. zasadnutie ObZ

Dátum vyvesenia: 08.10.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Brutovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum vyvesenia: 12.08.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021 – 2027

Dátum vyvesenia: 24.06.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brutovce na II. polrok 2020

Dátum vyvesenia: 08.06.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Záverečný účet obce za rok 2019

Dátum vyvesenia: 03.06.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jarná kampaň 2020 – informácia

Dátum vyvesenia: 15.04.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odporúčania pre seniorov v súvislosti s vírusom COVID-19

Dátum vyvesenia: 10.04.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dátum vyvesenia: 11.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verejná vyhláška – izolácia v domácom prostredí

Dátum vyvesenia: 11.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verejná vyhláška – zákaz hromadných podujatí

Dátum vyvesenia: 11.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brutovce na I. polrok 2020

Dátum vyvesenia: 05.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť

Dátum vyvesenia: 02.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Dátum vyvesenia: 02.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Nižný Slavkov

Dátum vyvesenia: 02.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Vyšný Slavkov

Dátum vyvesenia: 19.02.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum vyvesenia: 19.02.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum vyvesenia: 19.02.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNÁMENIE: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Dátum vyvesenia: 27.01.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM: Prerušenie distribúcie EE dňa 25. februára 2020 od 09:00 h do 12:30 h

Dátum vyvesenia: 16.12.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zverejnenie emailovej adresy pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum vyvesenia: 08.01.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Vodárenská nádrž Tichý Potok“

Dátum vyvesenia: 30.12.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum vyvesenia: 16.12.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Schválený rozpočet 2020 – 2022

Dátum vyvesenia: 16.12.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brutovce

Dátum vyvesenia: 16.12.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM: Prerušenie distribúcie EE dňa 23. januára 2020 od 09:00 h do 12:30 h

Dátum vyvesenia: 16.12.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2019 – informácia

Dátum vyvesenia: 07.10.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pokyny pre chovateľov hospodárskych zvierat

Dátum vyvesenia: 30.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Brutovce

Dátum vyvesenia: 16.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.1/2019 Územného plánu obce Bijacovce – oznámenie o prerokovaní a žiadosť o stanovisko

Dátum vyvesenia: 16.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ďakovná listina

Dátum vyvesenia: 10.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na predkladanie ponúk k projektu „Odvodnenie domov a ulíc v obci“ – výkopové práce

Dátum vyvesenia: 02.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na predkladanie ponúk k projektu „Odvodnenie domov a ulíc v obci“ – materiál

Dátum vyvesenia: 02.09.2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia: 03.06.2019
Prílohy: zápisnica
——————————————————————————————————————–

verečný účet obce za rok 2018

Dátum vyvesenia: 15.05.2019
Prílohy: záverečný účet 2018, príloha
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia: 02.05.2019
Prílohy: oznámenie výrub 2
——————————————————————————————————————–

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
vytriedenie KO
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia:
Prílohy: oznámenie výrub

——————————————————————————————————————–

SODB 2021 INFORMÁCIE