projekty

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce – I. etapa

Začiatkom júna 2021 sa v Brutovciach uskutočnila dlho očakávaná rekonštrukcia časti miestnych komunikácií. V rámci I. etapy bol víťazom verejného obstarávania uložený nový asfaltový koberec na „novej ulici“, na „hornej ulici pri kostole“ a časti „spodnej ulice“. Finálnemu stavu predchádzalo vyčistenie, vyfrézovanie a napenetrovanie podkladovej vrstvy vozovky. Projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce – I. etapa“ bol finančne podporený prostriedkami vyčlenenými z rozpočtu obce vo výške 17 218,04 €. Vzhľadom na finančnú náročnosť nebolo možné opraviť súčasne všetky komunikácie, ktoré si to v Brutovciach vyžadujú. Zvyšná časť cestnej infraštruktúry bude zrekonštruovaná podľa finančných možností v ďalšej etape. Veríme, že realizácia tohto projektu prispela k zatraktívneniu a hlavne skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov Brutoviec.