projekty

Aj Brutovce majú svoj amfiteáter

Na základe zmluvy č. 292/2019/OK o poskytovaní dotácií v zmysle VZN PSK č. 54/2017 v znení VZN PSK č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja Obec Brutovce zrealizovala projekt:

„Rekonštrukcia amfiteátra v obci Brutovce“

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Verejný obstarávateľ: Obec Brutovce, 053 73 Brutovce
Program: Kultúra
Podprogram: 2.1 – kapitálové/investičné výdavky
Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce, sakrálnych objektov, kultúrnych domov, …..
Výška dotácie: 1 500,00 €
Spolufinancovanie obce: 377,72 €
Termín realizácie projektu: 01.04.2019 – 31.10.2019

Po podpísaní zmluvy začala obec zisťovať cenové ponuky na zastrešenie amfiteátra. Po dodaní materiálu na výstavbu začala obec svojpomocne realizovať práce v termíne od 05.07. 2019 do 23.07.2019.
Myšlienkou projektu bolo zastrešiť pôvodne vybudované pódium. Zakúpilo sa rezivo, krytina a drobný materiál potrebný na realizáciu. Starostka spolu s aktivačnými pracovníkmi, pracovníkmi zamestnanými na § 50 j a odbornými dobrovoľníkmi realizovali tieto práce.
Pevne veríme že tento zrekonštruovaný amfiteáter bude slúžiť obyvateľom na kultúrne podujatia. Tento objekt je prepojený s kultúrnym domom, čím poslúži pri svadbách a zábavách ako letná terasa.

Priebeh rekonštrukcie amfiteátra Vám priblížia nasledujúce fotky.