VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je obec Brutovce verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Brutovce
Sídlo: 053 73 Brutovce 95
IČO: 00328979
DIČ: 2020727643
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SK77 1111 0000 0066 1363 0029
štatutárny zástupca: Mária Petreková, starostka obce
telefón: +421908 577 381
email: obecbrutovce@stonline.sk
web: www.brutovce.sk

Obec Brutovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.brutovce.sk.
Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené v sekcii www.brutovce.sk/suhrnne-spravy/

Výzvy na predkladanie ponúk

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie cenových ponúk
pre zákazku:
Odvodnenie domov a ulíc – časť materiál a montáž

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s názvom: Odvodnenie domov a ulíc – časť materiál a montáž
zverejnené: 15.08.2019

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria – Cenová Ponuka
zverejnené: 15.08.2019

Príloha č. 2: Návrh zmluvy o dielo
zverejnené: 15.08.2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk
k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) s názvom:
Odvodnenie domov a ulíc – časť materiál a montáž

Výzva na predkladanie cenových ponúk k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) s názvom: Odvodnenie domov a ulíc – časť materiál a montáž
zverejnené: 22.07.2019

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria – Cenová Ponuka
zverejnené: 22.07.2019


Nadlimitné zákazky


Podlimitné zákazky