projekty

Odvodnenie domov a ulíc

V mesiaci október sa v obci zrealizoval projekt s názvom:

„Odvodnenie domov a ulíc v obci Brutovce“

Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Verejný obstarávateľ: Obec Brutovce, 053 73 Brutovce
Program:
Výška dotácie: 10.400,00 €
Spolufinancovanie obce: 1.235,53 €
Termín realizácie projektu: 01.10.2019 – 31.10.2019

Zámerom projektu bolo zabezpečenie odvádzania dažďovej a povrchovej vody z viacerých ulíc v obci. Doposiaľ bolo odvádzanie dažďovej vody v obci zabezpečené povrchovými kanálmi. To okrem iného spôsobovalo v jesenných a zimných mesiacoch zamŕzanie tečúcej vody a jej rozlievanie po cestách. Tento stav sme napravili inštaláciou podzemných kanalizačných rúr na miesto súčasných povrchových odvodov, ktoré budú odvádzať dažďovú a povrchovú vodu mimo intravilán obce do miestneho potoka. V rámci projektu boli inštalované PVC rúry do priemeru 350mm. Tento projekt bol financovaný z dotácie poskytnutej z prostriedkov MF SR a spoluúčasti obce.