Obec Brutovce

OBEC BRUTOVCE

  • Obec Brutovce, Obecný úrad 95, 053 73 Brutovce, okres Levoča, Prešovský kraj
  • IČO: 00328979
  • e-mail: obecbrutovce@stonline.sk
  • Štatutárny orgán: Mária Petreková, starostka obce
  • Tel. číslo: 053/46 99 122
  • Mobil: 0908577381
  • Právna forma: 801 Verejná správa

Členstvo:

·ZMOS
ZMOS Spiša so sídlom v Spišských Tomášovciach

·Asociácia horských sídel so sídlom vo Vysokých Tatrách

·Združenie Región Tatry so sídlom v Kežmarku

·Združenie Levočské vrchy so sídlom v Nižných Repášoch

·MAS LEV Levoča

·RVC Štrba

♣ Malebná obec Brutovce sa rozprestiera v okrese historicky významného mesta Levoča. Patrí do mikroregiónu Levočské vrchy. V súčasnosti má 215 obyvateľov. Obec založili po roku 1260. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1268. Tunajší obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Z historických pamiatok sa zachoval rímsko-katolícky kostol v gotickom slohu z 1. polovice 14. storočia, upravený v 18. a 20. storočí. Sú v ňom pomerne zachovalé gotické plastiky zo 14. a 15. storočia. V chotári obce sa nachádza ešte jedna sakrálna stavba a tou je kaplnka v poli. V centre obce pripomína ťažké chvíle a obety pamätník 1. a 2. svetovej vojny. Svätý Vavrinec, ako patrón obce, ktorému je zasvätený i kostol, prepožičal svoje meno miestnemu liečivému prameňu. Brutovce si do dnešných čias zachovávajú poľnohospodársky charakter. Zaujímavosťou obce sú viaceré zachované prvky ľudovej architektúry najmä v podobe dreveníc.

♣ Brutovce sa nachádzajú vo východnej časti Levočských vrchov severne od Spišského Podhradia, v pramennej oblasti Kunišovského potoka a Rovinky. Obec bola založená po tatárskom vpáde v chotári obce Ordzovany, no archeologické nálezy dokazujú, že Brutovce boli osídlené ešte pred tatárskym vpádom. Prvý písomný záznam o dedine Svätý Vavrinec / Brutovce / sa viaže k roku 1268. Podkladom pre návrh obecného erbu bola obecná pečať pochádzajúca z druhej polovice 17. storočia. V pečati obce je vyobrazený stojaci svätec – sv. Vavrinec v pravej ruke držiaci palmovú vetvičku a v ľavej ražeň. Sv. Vavrinec sa stal patrónom obce. Jeho meno niesla aj prvá osada z ktorej sa neskôr vyvinuli Brutovce, bol mu zasvätený pôvodný kostol postavený v prvej polovici 14. storočia, prestavaný v rokoch 1779-1784. V strede neogotického oltára sa nachádza neskorogotická socha Madony v súčasnosti umiestnená v severnej časti lode. Za zmienku stojí aj gotický zvon z roku 1524 od Andreja Illenfelda. V blízkosti kostola je pamätník padlým v prvej a druhej svetovej vojne z roku 1946. Podľa územnosprávneho členenia patrí do okresu Levoča, z hľadiska regiónov patrí do regiónu Spiš. Brutovským chotárom južne prechádzajú aj tri horské hrebene. Pravý sa uberá južným smerom a prechádza po hranici brutovského chotára s Oľšavicou cez horu Poprečeň, Šibeň, Babiu horu, Žolnák, Prašivú, Michaličku, až ku vyšnoslavkovskej Smrekovici. Robí taak prirodzenú spojnicu Levočských hôr s Braniskom. Na vedľajšej rázsoche postupujúcej východným smerom sa vypínajú Barloch, Košarky, Okrúhly hrb, Raisov hrb, Čeršľa, Kožinec – oddávna sú využívané ako role, lúky a pasienky. Na ľavej strane sa vypína hora Javor, Gadžina, Bišár / prírodná rezervácia na ochranu typických spoločenstiev horských kvetnatých lúk, s výskytom ľalie cibuľkonosnej/, Slemov, Strieborná. Táto trasa prechádza najskôr kultivovanou plochou výdatných horských lúk. Chotár obce má ideálne podmienky pre cykloturistiku a lyžiarske bežecké športy.
♣ Medzi kultúrne pamiatky obce Brutovce patrí rímsko katolický gotický kostol postavený
v prvej polovici 14. str., ktorý je zasvetený sv. Vavrincovi. Bol prestavaný v roku 1779-1784

V strede neogotického oltára sa nachádza neskorogtická socha Madony z 2. pol. 15. str.
Z konca 14. str. pochádza iná socha Madony v súčastnosti umiestnená v severnej časti lode.
Za mienku stojí aj gotický zvon z roku 1524 od Andreja Illenfelda. V blízkosti kostola je
pamätník padlým v I. a II. sv. vojne.

KLIKNITE:

Brutovce sa nachádzajú vo východnej časti Levočských vrchov severne od Spišského Podhradia, v pramennej oblasti Kunišovského potoka a Rovinky.Obec bola založená po tatárskom vpáde v chotári obce Ordzovany, no archeologické nálezy dokazujú, že Brutovce boli osídlené ešte pred tatárskym vpádom. Prvý písomný zaznam o dedine Svätý Vavrinec / Brutovce / sa viaže k roku 1268. Podkladom pre návrh obecného erbu bola obecná pečať pochádzajúca z druhej polovice 17. storočia. V pečati obce je vyobrazený stojaci svätec – sv. Vavrinec v pravej ruke držiaci palmovú vetvičku a v ľavej ražeň. Sv. Vavrinec sa stal patrónom obce, jeho meno niesla aj prvá osada z ktorej sa neskôr vyvinuli Brutovce, bol mu zasvetený pôvodný kostol postavený v prvej polovici 14. storočia, prestavaný v rokoch 1779-1784. V strede neogotického oltára sa nachádza neskorogotická socha Madony z 2. polovice 15. str. Z konca 14. str. pochádza iná socha Madony v súčasnosti umiestnená v severnej časti lode. Za zmienku stojí aj gotický zvon z roku 1524 od Andreja Illenfelda.V blízkosti kostola je pamätník padlým v prvej a druhej svetovej vojny z roku 1946.

Podľa územnosprávneho členenia patrí do okresu Levoča, z hľadiska regiónov patrí do regiónu Spiš.Brutovským chotárom južne prechádzajú aj tri horské hrebene. Pravé sa uberá južným smerom a prechádza po hranici brutovského chotára s Oľšavicou cez horu Poprečeň, Šibeň, Babiu horu, Žolnák, Prašivú, Michaličku, až ku vyšnoslavkovskej Smrekovici. Robí tak prirodzenú spojnicu Levočsjkých hôr s Braniskom.Na vedľajšej rázsoche postupujúcej východným smerom sa vypínajú Barloch, Košarky, Okrúhly hrb, Raisov hrb, Čeršľa, Kožinec – oddávna sú využívané ako role, lúky a pasienky. Na ľavej strane sa vypína hora Javor, Gadžina, Bišár / prírodná rezervácia na ochranu typických spoločenstiev horských kvetnatých lúk, s výskytom ľalie cibuľkonosnej/, Slemov, Strieborná. Táto trasa prechádza najskôr kultivovanou plochou výdatných horských lúk. Chotár obce má ideálne podmienky pre cykloturistiku a lyžiarske bežecké športy.

Obec má v súčasnosti 215 obyvateľov, rozloha katastra je 1.368 ha.V obci je rímskokatolické vyznanie. Prevláda hlavne poľnohospodárska činnosť, ktorá má dlhodobú tradíciu a vhodmé podmienky, hlavne na chov dobytka a oviec. Lesnú hospodársku činnosť zabezpečuje Urbarské spoločenstvo.V živej podobe zostali zachované kultúrne tradície, ktoré uchováva mladá generácia a to prostredníctvom fašiangových zvykov.

Medzi známych rodákov obce patrí americký katolický filozof a politik Michael Nowak.

Comments are closed.